• Snelle levering
  • Tot 35% voordeliger dan dezelfde wijn op fles
  • Keuze uit 5 kwaliteitswijnen
  • 10 liter - 13 flessen

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden 

Bibox Wines is een onderdeel van moederbedrijf Vinox. Daarom wordt in de deze algemene voorwaarden gesproken van Vinox. 

1. Toepasselijkheid 

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die door BiBox Wines gesloten worden en waarbij BiBox Wines partij is, met uitsluiting van enige andere Algemene Voorwaarden.

1.2 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen, indien nadrukkelijk aangegeven, aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten er tussen de aanvullende voorwaarden en deze algemene voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden, in beginsel, die bepalingen uit de aanvullende voorwaarden boven de algemene voorwaarden, tenzij anders is bepaald. 

1.3 Alle rechten en aanspraken zoals bedongen in deze algemene voorwaarden en eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van BiBox Wines, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door BiBox Wines ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

1.4 BiBox Wines heeft het recht de inhoud van deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

1.5 BiBox Wines is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met koper.

2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten  

2.1 Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële kopers tot het doen van een aanbod. BiBox Wines is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.

2.2 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

2.3 Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van twee (2) weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.

2.4 Een aanbod van de potentiële koper als genoemd in artikel 2.1 wordt geacht te zijn gedaan, indien de potentiële koper precies heeft aangegeven welk product en/of dienst hij wil ontvangen, dan wel wanneer hij een offerte heeft getekend die door BiBox Wines is ontvangen, nadat door BiBox Wines een op naam gestelde offerte is uitgebracht.

2.5 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan koper is overhandigd, per fax is verzonden naar het door koper opgegeven faxnummer, dan wel per e-mail is verzonden naar het door koper opgegeven e-mailadres.

Deze overeenkomst kan door BiBox Wines herroepen worden ingeval koper niet aan de algemene voorwaarden voldoet of heeft voldaan in het verleden.

In dat geval zal BiBox Wines koper dit binnen tien (10) dagen na ontvangst van de bestelling mededelen.

2.6 Koper en BiBox Wines komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.4 en 2.5 is voldaan.

Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan.

De elektronische bestanden van BiBox Wines gelden, voor zover de wet dat toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.

2.7 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch, per fax of via e-mail verstrekt en opgaven met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten, worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan.

BiBox Wines garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn.

Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

3. Prijzen 

3.1 Koper is de prijs verschuldigd die BiBox Wines in haar bevestiging conform artikel 2.5 van deze voorwaarden aan deze heeft vermeld.

Kennelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door BiBox Wines worden gecorrigeerd.

3.2 Bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de prijs.

Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden ten aanzien van de bezorgmethode en de daaraan verbonden kosten.

Dit wordt duidelijk aan koper gecommuniceerd.

3.3 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, dan kan koper de bestelling annuleren dan wel de overeenkomst ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door BiBox Wines.

4. Betaling 

4.1 BiBox Wines is gerechtigd om na het tot stand komen van een overeenkomst te allen tijde van koper (nadere) zekerheid te verlangen ten behoeve van deugdelijke nakoming van de voor koper jegens BiBox Wines geldende betalingsvormen.

4.2 Producten en diensten dienen eerst te worden betaald alvorens BiBox Wines tot aflevering aan het door koper opgegeven afleveradres zal overgaan.

4.3 In het geval dat door BiBox Wines een betalingstermijn is afgesproken, geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn koper in verzuim is.

Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder als dan te stellen en overeen te komen voorwaarden.

4.4 Bij niet of niet-tijdige betaling door koper is de dag waarop betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande de wettelijke rente verschuldigd van 9,05% (op jaarbasis) in geval van handelstransacties en 4,00% (op jaarbasis) in geval van consumententransacties, waarbij een ingegane maand voor een volle maand wordt gerekend.

4.5 Ten laste van koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten, van welke aard dan ook, die BiBox Wines als gevolg van de niet nakoming door koper van diens (betalings-) verplichtingen heeft moeten maken.

4.6 Ingeval van niet tijdige betaling is BiBox Wines bevoegd andere nog lopende overeenkomsten met onmiddellijke ingang te ontbinden, of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

4.7 Zolang koper niet heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de overeenkomst, blijft BiBox Wines eigenaar van de betreffende door haar geleverde producten.

5. Levering en leveringstijd 

5.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft BiBox Wines er naar om bestellingen binnen twee (2) dagen te verzenden.

5.2 De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na ontvangst van de bestelling, met uitzondering van vooruitbetalingen, waarbij geldt dat de uiterste leveringstermijn 30 dagen is na ontvangst van de betaling.

De leveringstermijn van 30 dagen is een fatale termijn, bij overschrijding van deze leveringstermijn kan koper de overeenkomst zonder meer ontbinden. BiBox Wines kan nadere informatie over levertijden schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.

5.3 Leveringen vinden plaats op het door koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

5.4 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd gaat het risico waar het deze producten betreft, over op koper.

5.5 Leveringen vinden in principe plaats binnen Nederland.

Leveringen buiten Nederland worden uitsluitend geaccepteerd op verzoek van koper.

5.6 Leveringen geschieden altijd voor rekening en risico van koper.

6. Herroepingsrecht consumenten 

6.1 Indien koper consument is heeft deze het recht zonder boete en zonder opgaaf van redenen een herroepingsrecht uit te oefenen binnen zeven (7) werkdagen na aflevering van het product in kwestie.

Van dit herroepingsrecht zijn uitgesloten producten waarvan de verzegeling verbroken is of be.

6.2 Indien een product wordt geretourneerd, dat naar het oordeel van BiBox Wines schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van koper te wijten is of anderszins voor kopers risico komt, zal BiBox Wines koper hiervan schriftelijk (via fax, brief of e-mail) in kennis stellen.

BiBox Wines heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade op het aan koper terug te betalen bedrag in te houden.

6.3 Indien koper van het herroepingsrecht zoals vermeld in lid 6.1 gebruik heeft gemaakt, draagt BiBox Wines zorg voor terugbetaling binnen 30 dagen van het door koper aan BiBox Wines betaalde.

6.4 De kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van koper.

Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de originele verpakking inclusief het etiket van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen. Bij retournering van producten zullen eventuele betalingsregelingen automatisch vervallen.

7. Eigendomsvoorbehoud 

7.1 Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas op koper over, nadat koper al hetgeen koper ter zake van enige overeenkomst met BiBox Wines is verschuldigd volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele ter zake van de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.

7.2 Koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

8. Garantie en aansprakelijkheid 

8.1 Voor door BiBox Wines geleverde producten geldt uitsluitend de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende product wordt vastgesteld.

BiBox Wines vervult gedurende een dergelijke garantieperiode uitsluitend een loket functie.

8.2 BiBox Wines is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van BiBox Wines.

BiBox Wines is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

8.3 Indien BiBox Wines, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden, dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

8.4 Koper is gehouden BiBox Wines te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen BiBox Wines mochten doen gelden, voor zover de wet zich er niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van koper dienen te komen.

9. Overmacht 

9.1 In geval van overmacht is BiBox Wines niet gehouden haar verplichtingen jegens koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd.

Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen.

10. Intellectuele eigendom 

10.1 Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten, berusten bij BiBox Wines, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

10.2 Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële kennis van zaken, methoden en concepten.

10.3 Het is koper verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van BiBox Wines, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.

11. Persoonsgegevens 

11.1 BiBox Wines zal de gegevens van koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid.

11.2 BiBox Wines neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

12.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2 Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit aanbiedingen van BiBox Wines of overeenkomsten gesloten met BiBox Wines worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.